เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา และมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแข่งขันกีฬากับ คณะคุณครู ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเองและ



| edit post
      เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นให้นักเรียนการระลึกถึง พระคุณ ของคุณครู ซึ่งนักเรียน ได้นำดอกไม้ มามอบแก่คุณครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความเคารพและความนับถือ


| edit post
     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2557 ทางโรงเรียนได้มี เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธเลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผลการลงคะแนน ประธานนักเรียนได้แก่ เด็กหญิงวรรณการณ์  แยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


| edit post
      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านป่าโอนได้มีการจัด ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธรรมนูญ  ไหวพริบ  เป็นประธานในการเปิการประชุม ซึ่งในการประชุม ผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางในการบริหารสถานศึกษา และกฎระเบียบของสถานศึกษา และแนะนำนักศึกษาฝึกสอน จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 







| edit post
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ร.ร.บา้นป่าโอนรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดย     ศน.ธัญญา บินโหรน และคณะ  ซึ่งผลการประเมิน                      ร.ร. บ้านป่าโอน ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีประประจำตำบล

| edit post
มื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มีกิจกรรมการเดินทางไกล รอบกองไฟ และมีการแสดง ของนักเรียน ในแต่ละหมู่


| edit post
          เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเมาลิดินนบี  ( ซ.ล )
โดยมีนายธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นประธานในพีธิเปิด โดยได้รับความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน โดยการนำอาหารจากบ้านเพื่อเป็นอาหารแก่เด็ก ผู้ปกครอง และ โต๊ะอิหม่าม ที่เข้าร่วมกิจกรรม



| edit post