วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ที่ตัวแทนนักเรียน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ณ สพป.สข.3 และนักเรียนส่วนหนึ่ง กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและมัสยิดประจำหมู่บ้านป่าโอน เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะ และการรักษาความสะอา 


| edit post
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ทาง ร.ร.บ้านป่าโอน ได้จัดกิจกรรมกำจัดลูกนำ้ยุงลาย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งชั้น อนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษา


| edit post
    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าโอนซึ่ง ร.ร.ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา  โดยมีนายธรรมนูญ ไหวพริบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวต้อนรับและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ประธานกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน จากกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

| edit post
เมื่อวันที่ 18- 20 กันยายน 2558 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิิจกรรม อารอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ ค่ายเด็กดีสร้างได้ และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ในโครงการกองทุนการศึกษาปีที่ 4 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่  นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนสามรถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
| edit post
    วันที่ 18 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวัยใสต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยมี นายภิจิตร์ เตะหมัดหมะ นายก อบตเทพา เป็นประธานเปิดพิธี โดยมี ดาบตำรวจศุภชัย เป็นเกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจเทพา กิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความสนุกสนานและนักเรียนได้นำความรู้ครั้งนี้ ปรับมาใช้กับตัวเอง| edit post