ทางโรงเรียนบ้านได้มีการจัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าโอน  และจะมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ประจำปีการศึกษา  2559 โดยทำการแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านบ่อนำ้ส้ม และโรงเรียนบ้านป่าก่อ 

| edit post
     เมื่อวันที่  8 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โดยมี
นายศิริชัย  หนิมา  สมาชิกสภาจังหวัดงขลา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก  โดยมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งได้แก่การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา เกียรติบัตรเด็กดีศรีป่าโอน มอบทุนการศึกษา  การแลกของขวัญของนักเรียนและของขวัญชิ้นพิเศษจากคุณครูและผู้ปกครอง  และการแสดงบนเวทีที่ส่งตัวแทนจากทุกชั้นเรียน เพื่อให้ความบันเทิงแก่เพื่อนๆในโรงเรียน กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


| edit post
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนจัดกิจกรรม เมาลิดินนบี (ซ.ล) ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีกิจกรรมการ แข่งขันอาซาน อ่าน -กุราน ฯลฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการนำอาหาร และเครื่องดื่ม มาร่วมในพิธี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง| edit post
   วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้จัดกิจกรรม  bike for dad รวมพลังความกตัญญู และร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558   นำโดยนายธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นประธานในการปั่นจักรยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม| edit post

        วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ที่ตัวแทนนักเรียน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ณ สพป.สข.3 และนักเรียนส่วนหนึ่ง กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและมัสยิดประจำหมู่บ้านป่าโอน เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะ และการรักษาความสะอา 


| edit post