เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  โดย นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผอ.สพป.สข.3 ได้นำคณะ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  มาเยี่ยมชมและพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการบริหาร สถานศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านป่าโอน มีความยินดี และดีใจเป็นอย่างยิ่ง ในการมาเยี่ยมชมจากทางคณะ  ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  

| edit post
  เมื่อวันที่ 14- 15 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้ เปตองระดับมัธยมศึกษาชาย  ฟุตซอลมัธยมศึกษาชาย  วอลเลย์บอล  ระดับประถมศึกษาชาย

| edit post
 เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา และมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแข่งขันกีฬากับ คณะคุณครู ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเองและ| edit post
      เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นให้นักเรียนการระลึกถึง พระคุณ ของคุณครู ซึ่งนักเรียน ได้นำดอกไม้ มามอบแก่คุณครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความเคารพและความนับถือ


| edit post
     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2557 ทางโรงเรียนได้มี เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธเลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผลการลงคะแนน ประธานนักเรียนได้แก่ เด็กหญิงวรรณการณ์  แยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


| edit post
      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านป่าโอนได้มีการจัด ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธรรมนูญ  ไหวพริบ  เป็นประธานในการเปิการประชุม ซึ่งในการประชุม ผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางในการบริหารสถานศึกษา และกฎระเบียบของสถานศึกษา และแนะนำนักศึกษาฝึกสอน จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา | edit post
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ร.ร.บา้นป่าโอนรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดย     ศน.ธัญญา บินโหรน และคณะ  ซึ่งผลการประเมิน                      ร.ร. บ้านป่าโอน ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีประประจำตำบล

| edit post