เมื่อวันที่ 18- 20 กันยายน 2558 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิิจกรรม อารอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ ค่ายเด็กดีสร้างได้ และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ในโครงการกองทุนการศึกษาปีที่ 4 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่  นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนสามรถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
| edit post
    วันที่ 18 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวัยใสต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยมี นายภิจิตร์ เตะหมัดหมะ นายก อบตเทพา เป็นประธานเปิดพิธี โดยมี ดาบตำรวจศุภชัย เป็นเกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจเทพา กิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความสนุกสนานและนักเรียนได้นำความรู้ครั้งนี้ ปรับมาใช้กับตัวเอง| edit post
 เมื่อ วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558  ทางรร.นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นต้น


| edit post
 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันวิ่ง 31 ขา ณ อำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันทีี่ 5 กันยายน 2558 โดยมี สพฐ.และเอพี ฮอนด้า เป็นผู้จัดกิจกรรม| edit post
     เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 รร.บ้านป่าโอนนำนักเรียน ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนอำเภอเทพา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านเทพา จำนวน 38 รายการ และได้เป็น ตัวแทนไปแข่งระดับเขตพื้นที่ จำนวน 18 รายการ


| edit post