วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักที่ นักเรียนที่มีต่อ คุณครู และ ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีจิตอาสา


| edit post
   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้รับมอบทุนจาก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ให้แก่นักเรียน  ทีมีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี เป็นจำนวน 10 ทุน  ทุนละ 1,000 จำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท| edit post
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  โดยนำนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สงขลาอควาเรียม  เพื่อพัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงมาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน


| edit post
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 ทางโรงเรียนบ้านได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน รับฟังนโยบาย และแนวทางการจัดาการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านป่าโอน

| edit post
ทางโรงเรียนบ้านได้มีการจัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าโอน  และจะมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ประจำปีการศึกษา  2559 โดยทำการแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านบ่อนำ้ส้ม และโรงเรียนบ้านป่าก่อ 

| edit post
     เมื่อวันที่  8 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โดยมี
นายศิริชัย  หนิมา  สมาชิกสภาจังหวัดงขลา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก  โดยมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งได้แก่การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา เกียรติบัตรเด็กดีศรีป่าโอน มอบทุนการศึกษา  การแลกของขวัญของนักเรียนและของขวัญชิ้นพิเศษจากคุณครูและผู้ปกครอง  และการแสดงบนเวทีที่ส่งตัวแทนจากทุกชั้นเรียน เพื่อให้ความบันเทิงแก่เพื่อนๆในโรงเรียน กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


| edit post
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนจัดกิจกรรม เมาลิดินนบี (ซ.ล) ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีกิจกรรมการ แข่งขันอาซาน อ่าน -กุราน ฯลฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการนำอาหาร และเครื่องดื่ม มาร่วมในพิธี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง| edit post