เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติครั้งนี้้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  เป็นอย่างดีบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างแม่และลูก

| edit post
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2558 วึ่งได้แบ่งเป็น 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง
สีเขียว มีการเดินขบวนพาเหรด มีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา และการแสดงเปิดสนาม| edit post

     วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรักและเห็นความสำคัยของภาษาไทย ซึ่งกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรแต่นักเรียน กิจกรรม แสดงละครเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น


| edit post
 กิจกรรมวันอาเซี่ยน ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเช่น การตอบปัญหาอาเซี่ยน
ภาษาอาเซี่ยน อาหารอาเซี่ยน เป็นต้น ซึ่งเป็นที่สนใจและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนอย่างสนุกสนาน| edit post
               ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายทียนพรรษา ประจำปีการ2558 นำโดยนายธรรมนูญ ไหวพริบ คณะบุคคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดพรุตู เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเครื่องส่องสว่างเวลาพระเณรในวัด ศึกษาท่องพระธรรมวินัยในเวลากลางคืน และ รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไ| edit post
    เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน เข้าแข่งขันร้องเพลงประสานเสียง เพลงวันพรุ่งนี้และสามมัคคีชุมนุม ระดับเครือข่ายอำเภอเทพา ซึ่งได้รับความร่วมมือตัวแทนของชุมชน เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ลำดับที่ 4 ขอแสดงคงวามยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้

| edit post
     วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา จากร้านฮันนาน จำนวน 10 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท โดยมีนายธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน


| edit post