คณะครูนักเรียนร่วมกันผลิตโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


| edit post
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ช่วยช่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 2 ห้อง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าโอน


| edit post
ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559 โดยเชิญ คุณแม่มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ลูกได้แสดงความรักต่อคุณแม่ ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน และมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2559

| edit post
         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ASAEN DAY มีการแสดงเปิดพิธี โดยนักเรียน  มีกิจกรรมแบ่งเป็นฐานความรู้ นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้
| edit post
                วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ และแจกใบปลิว ให้ไปออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559| edit post
    เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด  ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา โดยมีนายภิจตร์  เตะหมัดหมะ นายยก อบต ให้เกียรติกล่าวเปฺิด กิจกรรม โดยมี ด.ต.ศุภชัย วิรุษห์รัตกุล วิทยากรให้ความรู้จากสถานีตำรวจเทพา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3  
| edit post
     โรงเรียนบ้านป่าโอน ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพย์ติด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผอ.ธรรมนูญ  ไหวพริบ และ คุณครู ให้ความรู้แก่นักเรียน

| edit post