เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ร.ร.บา้นป่าโอนรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดย     ศน.ธัญญา บินโหรน และคณะ  ซึ่งผลการประเมิน                      ร.ร. บ้านป่าโอน ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีประประจำตำบล

| edit post
มื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มีกิจกรรมการเดินทางไกล รอบกองไฟ และมีการแสดง ของนักเรียน ในแต่ละหมู่


| edit post
          เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเมาลิดินนบี  ( ซ.ล )
โดยมีนายธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นประธานในพีธิเปิด โดยได้รับความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน โดยการนำอาหารจากบ้านเพื่อเป็นอาหารแก่เด็ก ผู้ปกครอง และ โต๊ะอิหม่าม ที่เข้าร่วมกิจกรรม| edit post


     เมื่อวันที่  16 มกราคม 2557  อำเภอเทพา ได้จัดพีธีวันครู ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านบ้านเทพา ซึ่งเป็นการรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอเทพา โดยมี นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ 
นายอำเภอเทพา  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน


| edit post
        โรงเรียนบ้านป่าโอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โดยมี ผอ.ธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี โดยงานวันเด็กมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จน ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  การแลกของขวัญ และของขวัญพิเศษ จากคุณครูและผู้ปกครอง และมีการเล่นเกมส์  การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี  มอบทุกการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นอย่างดี| edit post

| edit post
         เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าโอน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพหนูรักคุณพ่อ, ประกวดภาพถ่ายพ่อลูกผูกพัน,  แต่งคำขวัญวันพ่อ, คัดลายมือบทความของพ่อ, ประติมากรรมสร้างสรรค์จากใจลูกสู่ใจพ่อ,  นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น

| edit post