เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ASAEN DAY มีการแสดงเปิดพิธี โดยนักเรียน  มีกิจกรรมแบ่งเป็นฐานความรู้ นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้
| edit post
                วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ และแจกใบปลิว ให้ไปออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559| edit post
    เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด  ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา โดยมีนายภิจตร์  เตะหมัดหมะ นายยก อบต ให้เกียรติกล่าวเปฺิด กิจกรรม โดยมี ด.ต.ศุภชัย วิรุษห์รัตกุล วิทยากรให้ความรู้จากสถานีตำรวจเทพา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3  
| edit post
     โรงเรียนบ้านป่าโอน ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพย์ติด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผอ.ธรรมนูญ  ไหวพริบ และ คุณครู ให้ความรู้แก่นักเรียน

| edit post
วันที่ 13 ก.ค. 2559 ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559  นำโดยร้อยตรีจรัส ศรีประพันธ์ และคณะ เป็นเกียรติ ประเมินโรงเรียนบ้านป่าโอน ซึ่งจากกิจกรรมได้มีผู้ปกครองนักเรียน และวิทยากรแกะหนังตะลุง คณะอสม.หมู่ 6 นำทีมตรวจสุขภาพคณะกรรมการและผู้ปกครอง กิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง
| edit post
            วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักที่ นักเรียนที่มีต่อ คุณครู และ ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีจิตอาสา


| edit post
   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้รับมอบทุนจาก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ให้แก่นักเรียน  ทีมีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี เป็นจำนวน 10 ทุน  ทุนละ 1,000 จำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท| edit post